فهرست بستن

نویسنده: افشین

دنبال نقطه شروع نگرد!

خوشبختانه در کنار هزاران فیلم انگیزشی که برای شروع کردن وجود دارد، یک فیلم دیدم که این موضوع را به چالش کشیده بود. سخنران در صحنه اول، همه‌ی بچه‌هایی که تازه به دانشگاه وارد شدند را در یک ردیف ابتدایی زمین فوتبال به خط کرد. سپس از بچه‌ها خواست که به دقت به حرف‌هایش گوش دهند. یک لیست از امکانات…